Strona główna » Blog » Lokal zastępczy dla najemcy - kiedy przysługuje?

Kiedy przysługuje lokal zastępczy dla najemcy?

Prawo wprost mówi o tym, że wynajmujący nie ma dowolności w przypadku zakresu wypowiedzenia umowy lokatorowi. Każdego najemcę chronią przepisy, w tym także odpowiedzialność wynajmującego za dalsze lokum osoby, która korzystała z jego nieruchomości. To, czy lokal zastępczy przysługuje lokatorowi zależy przede wszystkim od podpisanej umowy. Dowiedz się, kiedy musisz zapewnić lokal zastępczy.


 

Wypowiedzenie umowy lokatorowi


Istnieją zaledwie 4 sytuacje, w których jako wynajmujący możesz wypowiedzieć umowę swojemu lokatorowi:


  • Mimo pisemnego upomnienia, lokator korzysta z lokalu w sposób sprzeczny z umową i doprowadza do powstawania szkód.

  • Najemca wynajął lub podnajął do bezpłatnego użytkowania lokal bez pisemnej zgody właściciela mieszkania.

  • Nieruchomość podlega rozbiórce lub jest do remontu, w której znajduje się używany przez najemcę lokal.

  • Najemca zalega z czynszem i innymi opłatami, które związane są z korzystaniem z lokalu.


Okazuje się, że to właśnie zaleganie z płatnościami za wynajem mieszkania w Bydgoszczy jest częstym powodem sporów między wynajmującym a lokatorami. W takich przypadkach możliwa jest także eksmisja, jednak właściciel mieszkania nie może stosować przymusu fizycznego - nie przeprowadzi samodzielnie eksmisji. Eksmisja nie zawsze oznacza to też, że najemca pozostanie bez miejsca do życia.


Wypowiedzenie umowy w przypadku zaległości w czynszu


W przypadku, gdy lokator nie płaci czynszu oraz pozostałych opłat należy wdrożyć pewną procedurę. To właśnie od właściwie podjętych kroków przez właściciela mieszkania będzie zależeć to, czy pozostanie możliwość skierowania sprawy do sądu.


Wypowiedzenie jest możliwe tylko, gdy najemca nie uregulował płatności za co najmniej trzy pełne okresy płatności za czynsz i opłaty należne. Samo jednak zaleganie z opłatami nie jest wystarczające, aby wypowiedzieć umowę. Właściciel lokalu musi dodatkowo uprzedzić najemcę pisemnie o zamiarze wypowiedzenia umowy, a co więcej wyznaczyć lokatorowi dodatkowy termin na zapłatę zaległych i bieżących należności.


Wtedy następuje wypowiedzenie umowy. Nie jest to jednak równoznaczne z wyprowadzką lokatora. Może on stwierdzić, że nie opuści lokalu dobrowolnie. W takich przypadkach niezbędna jest droga sądowa i wystąpienie o eksmisję.


 

Lokal zastępczy po eksmisji


Eksmisja jest przymusowym usunięciem najemcy z mieszkania, które jest możliwe po uzyskaniu wyroku sądu, klauzuli wykonalności i skierowania sprawy do kancelarii komorniczej. Nie zawsze też komornik może eksmitować lokatora. 


Dla lokatorów po eksmisji pozostaje jednak opcja lokalu socjalnego, z którego skorzystać mogą:

  • kobiety w ciąży,

  • renciści,

  • emeryci,

  • dzieci,

  • osoby z niepełnosprawnością.


Lokal zastępczy musi zapewnić gmina właściwa dla lokalizacji danej nieruchomości. Właściciel mieszkania nie ma obowiązku proponować lokalu zastępczego.


Odszkodowanie od gminy dla wynajmującego


Przepisy chronią lokatorów, gdyż nie mogą oni zostać eksmitowani, jeśli sąd dał im prawo do lokalu socjalnego, a gmina nie przedstawia propozycji ze względu na brak wolnych mieszkań. Wówczas właścicielowi mieszkania przysługuje prawo do odszkodowania. Może to być równowartość czynszu za wynajmowany lokal, a także odszkodowanie uzupełniające, gdy przed sądem zostały udowodnione szkody.


Mieszkania na wynajem w Bydgoszczy